The One Apartment

ikonica telefona

Uslovi korišćenja

Verzija 1.0

Veb-sajt The One Apartment Fruške Residence lociran na https://theonefruskeresidence.com/ je autorsko delo. Određene funkcije sajta mogu biti predmet dodatnih smernica, uslova ili pravila, koja će biti objavljena na sajtu u vezi sa takvim funkcijama.

Svi takvi dodatni uslovi, smernice i pravila su uključeni po referenci u ove Uslove.

Ovi Uslovi korišćenja opisuju pravno obavezujuće uslove i odredbe koji regulišu vaše korišćenje sajta. PRISTUPANJEM SAJTU, VI SE SLAŽETE SA OVIM USLOVIMA i potvrđujete da imate ovlašćenje i kapacitet da uđete u ove Uslove. TREBALO BI DA IMATE NAJMANJE 18 GODINA STAROSTI DA BISTE PRISTUPILI SAJTU. AKO SE NE SLAŽETE SA SVIM ODREDBAMA OVH USLOVA, NE PRISTUPAJTE I NE KORISTITE SAJT.

Ovi uslovi zahtevaju korišćenje arbitraže u Odeljku 10.2 na individualnoj osnovi za rešavanje sporova i takođe ograničavaju dostupne remedije vama u slučaju spora. Ovi Uslovi korišćenja su kreirani uz pomoć Generatora Uslova korišćenja.

Pristup Sajtu

Podložno ovim Uslovima, Kompanija vam daje neprenosivu, neekskluzivnu, opozivu, ograničenu licencu za pristup sajtu isključivo za vašu ličnu, nekomercijalnu upotrebu.

Određena ograničenja. Prava koja su vam odobrena ovim Uslovima su podložna sledećim ograničenjima: (a) ne smete prodavati, iznajmljivati, zakupljivati, prenositi, dodeljivati, distribuirati, hostovati ili na drugi način komercijalno eksploatisati sajt; (b) ne smete menjati, praviti izvedena dela, rastavljati, obrnuto kompilirati ili obrnuto inženjerski obrnuti bilo koji deo sajta; (c) ne smete pristupiti sajtu kako biste izgradili sličan ili konkurentan veb-sajt; i (d) osim ako nije izričito navedeno ovde, ni jedan deo sajta ne sme biti kopiran, reprodukovan, distribuiran, ponovo objavljen, preuzet, prikazan, postavljen ili prenet na bilo koji način osim ako nije drugačije naznačeno, bilo koji budući izlazak, ažuriranje ili drugo dodavanje funkcionalnosti sajtu će biti podložno ovim Uslovima. Sve autorske i druge zaštitne oznake na sajtu moraju biti sačuvane na svim kopijama istih.

Kompanija zadržava pravo da promeni, suspenduje ili obustavi sajt sa ili bez prethodne najave vama. Vi prihvatate da Kompanija neće biti odgovorna vama ili bilo kojoj trećoj strani za bilo kakve promene, prekide ili obustave sajta ili bilo kog dela istog.

Nema podrške ili održavanja. Saglasni ste da Kompanija nema obavezu da vam pruži bilo kakvu podršku u vezi sa sajtom.

Izuzimajući bilo koji Korisnički sadržaj koji možete pružiti, svesni ste da sva intelektualna prava, uključujući autorska prava, patente, zaštitne znake i poslovne tajne, na sajtu i njegovom sadržaju su vlasništvo Kompanije ili dobavljača Kompanije. Napomena da ovi Uslovi i pristup sajtu ne daju vam nikakva prava, naslov ili interes u ili za bilo koja intelektualna prava, osim za ograničena prava pristupa izražena u Odeljku 2.1. Kompanija i njeni dobavljači zadržavaju sva prava koja nisu odobrena ovim Uslovima.

Linkovi i oglasi trećih strana; Ostali korisnici

Treći linkovi i oglasi trećih strana. Sajt može sadržavati linkove ka veb-sajtovima i uslugama trećih strana i/ili prikazivati oglase za treće strane. Takvi treći linkovi i oglasi nisu pod kontrolom Kompanije, i Kompanija nije odgovorna za bilo koje treće linkove i oglase. Kompanija omogućava pristup ovim trećim linkovima i oglasima samo kao pogodnost za vas, i ne pregleda, odobrava, nadgleda, podržava, garantuje ili pravi bilo kakve predstave u vezi sa trećim linkovima i oglasima. Vi koristite sve treće linkove i oglase na svoj rizik, i trebalo bi da primenite odgovarajući nivo opreza i diskrecije u tome. Kada kliknete na bilo koji od trećih linkova i oglasa, primenjuju se odgovarajući uslovi i politike treće strane, uključujući politike privatnosti i prikupljanja podataka treće strane.

Ostali korisnici. Svaki korisnik sajta je isključivo odgovoran za svoj Korisnički sadržaj. Pošto mi ne kontrolišemo Korisnički sadržaj, vi priznajete i saglasni ste da mi nismo odgovorni za bilo koji Korisnički sadržaj, bilo da ga pružate vi ili drugi. Saglasni ste da Kompanija neće biti odgovorna za bilo kakvu štetu ili gubitak nastao kao rezultat takvih interakcija. Ako postoji spor između vas i bilo kog korisnika sajta, mi nismo obavezni da se uključimo.

Ovim putem oslobođujete i zauvek oslobađate Kompaniju i naše zvaničnike, zaposlene, agente, naslednike i davaoce od, i ovim putem odričete se, svakog prošlog, sadašnjeg i budućeg spora, zahteva, kontroverze, zahteva, prava, obaveza, odgovornosti, radnje i uzroka radnje svake vrste i prirode, koji su nastali ili nastaju direktno ili indirektno iz, ili koji se odnose direktno ili indirektno na, Sajt. Ako ste stanovnik Kalifornije, ovim putem odričete se odjeljka 1542 Kalifornijskog građanskog zakonika u vezi sa prethodnim, koji kaže: „opšti otpust ne obuhvata zahtjeve koje povjerilac ne zna ili sumnja da postoje u njegovu korist u vrijeme izvršenja otpusta, što bi, da je poznato, moralo biti suštinski uticalo na njegovo poravnanje sa dužnikom.“

Kolačići i Veb beacon. Kao i svaki drugi veb-sajt, The One Apartment Fruške Residence koristi ‘kolačiće’. Ovi kolačići se koriste za čuvanje informacija, uključujući preference posetilaca, i stranice na veb-sajtu koje je posetilac pristupio ili posetio. Informacije se koriste za optimizaciju korisničkog iskustva prilagođavanjem sadržaja naše veb stranice na osnovu vrste pretraživača posetilaca i/ili drugih informacija.

Izjave o odricanju odgovornosti

Sajt se pruža na osnovu „kakav jeste“ i „kakav je dostupan“, i kompanija i naši dobavljači izričito se odriču bilo kakvih i svih garancija i uslova bilo koje vrste, bilo da su izričite, implicirane ili zakonske, uključujući sve garancije ili uslove tržišne vrednosti, pogodnosti za određenu svrhu, naslov, tišinu, tačnost ili nepovredivost. Mi i naši dobavljači ne garantujemo da će sajt zadovoljiti vaše zahteve, biti dostupan bez prekida, pravovremen, siguran ili bez grešaka, ili će biti tačan, pouzdan, slobodan od virusa ili drugog štetnog koda, potpun, zakonit ili siguran. Ako primenjivi zakon zahteva bilo kakve garancije u vezi sa sajtom, sve takve garancije ograničene su na period od devedeset (90) dana od datuma prvog korišćenja.

U nekim pravosudnim sistemima nije dozvoljeno isključenje implicitnih garancija, pa gore navedeno isključenje možda neće važiti za vas. U nekim pravosudnim sistemima nisu dozvoljena ograničenja koliko dugo traje implicitna garancija, pa gore navedeno ograničenje možda neće važiti za vas.

Ograničenje odgovornosti

Do maksimalne mere dozvoljene zakonom, u nijednom slučaju kompanija ili naši dobavljači neće biti odgovorni vama ili bilo kojoj trećoj strani za bilo koje izgubljene dobitke, izgubljene podatke, troškove nabavke zamenskih proizvoda, ili bilo koje indirektne, posledične, primerene, slučajne, posebne ili kaznene štete koje proizlaze iz ili su u vezi sa ovim uslovima ili vašim korišćenjem, ili nesposobnošću da koristite sajt, čak i ako je kompanija bila obaveštena o mogućnosti takvih šteta. Pristup i korišćenje sajta je na vašem vlastitom diskrecionom riziku, i vi ćete biti isključivo odgovorni za bilo kakvu štetu na vašem uređaju ili računarskom sistemu, ili gubitak podataka koji proizilazi iz toga.

Do maksimalne mere dozvoljene zakonom, bez obzira na bilo šta suprotno sadržano ovde, naša odgovornost vama za bilo kakve štete koje proizlaze iz ili su u vezi sa ovim sporazumom, u svakom trenutku će biti ograničena na maksimalno pedeset američkih dolara (u.s. $50). Postojanje više od jednog zahteva neće proširiti ovu granicu. Saglasni ste da naši dobavljači neće imati nikakvu odgovornost bilo koje vrste koja proizlazi iz ili je u vezi sa ovim sporazumom.

U nekim pravosudnim sistemima nije dozvoljeno ograničenje ili isključenje odgovornosti za slučajne ili posledične štete, pa gore navedeno ograničenje ili isključenje možda neće važiti za vas.

Trajanje i prestanak. Podložno ovoj Sekciji, ovi Uslovi će ostati u potpunosti na snazi i efektu dok koristite Sajt. Mi možemo suspendovati ili raskinuti vaše pravo da koristite Sajt u bilo koje vreme iz bilo kog razloga po našem isključivom nahođenju, uključujući bilo koje korišćenje Sajta u suprotnosti sa ovim Uslovima. Po prestanku vaših prava po ovim Uslovima, vaš Nalog i pravo da pristupite i koristite Sajt će odmah prestati. Razumete da bilo koji prestanak vašeg naloga može uključivati brisanje vašeg Korisničkog sadržaja povezanog sa vašim Nalogom iz naših živih baza podataka. Kompanija neće imati nikakvu odgovornost prema vama za bilo koji prestanak vaših prava po ovim Uslovima. Čak i nakon prestanka vaših prava po ovim Uslovima, sledeće odredbe ovih Uslova će ostati na snazi: Odsecci 2 do 2.5, Odsek 3 i Odseci 4 do 10.

Politika autorskih prava.

Kompanija poštuje intelektualnu svojinu drugih i traži od korisnika našeg sajta da to isto čine. U vezi sa našim sajtom, usvojili smo i primenili politiku koja poštuje zakon o autorskim pravima koja predviđa uklanjanje svih kršenja autorskih prava i prekida korisnika našeg sajta koji su ponavljani kršioci prava intelektualne svojine, uključujući autorska prava. Ako verujete da je jedan od naših korisnika, kroz korišćenje našeg sajta, nezakonito krši autorska prava na radu, i želite da uklonimo navodno kršilački materijal, sledeće informacije u obliku pismene obaveštenja (u skladu sa 17 U.S.C. § 512(c)) moraju biti dostavljene našem određenom agentu za autorska prava:

vaš fizički ili elektronski potpis; identifikacija radova koji tvrdite da su kršeni autorska prava; identifikacija materijala na našim uslugama za koji tvrdite da je kršilački i koji tražite da uklonimo; dovoljno informacija da nam omoguće da lociramo takav materijal; vaša adresa, broj telefona i e-mail adresa; izjava da imate dobru nameru da korišćenje spornog materijala nije ovlašćeno od strane vlasnika autorskih prava, njegovog agenta ili zakona; i izjava da su informacije u obaveštenju tačne, i pod kaznom krivične odgovornosti, da ste ili vlasnik autorskih prava koji su navodno kršeni ili da imate ovlašćenje da delujete u ime vlasnika autorskih prava. Molimo vas da imate na umu da, u skladu sa 17 U.S.C. § 512(f), bilo koja lažna informacija u pisanom obaveštenju automatski izlaže stranu koja se žali odgovornosti za bilo kakvu štetu, troškove i troškove advokata koje smo pretrpeli u vezi sa pismenim obaveštenjem i tvrdnjom o kršenju autorskih prava.

Opšte

Ovi Uslovi su podložni povremenim izmenama, i ako napravimo bilo kakve značajne promene, možemo vas obavestiti slanjem e-maila na poslednju e-mail adresu koju ste nam dostavili i/ili istaknuvši obaveštenje o promenama na našem sajtu. Vi ste odgovorni za dostavljanje vaše najnovije e-mail adrese. U slučaju da poslednja e-mail adresa koju ste nam dostavili nije validna, naše slanje e-maila koji sadrži takvo obaveštenje ipak će predstavljati efektivno obaveštenje o promenama opisanim u obaveštenju. Sve promene ovih Uslova biće efektivne najranije trideset (30) kalendarskih dana nakon što smo vam poslali e-mail obaveštenje ili trideset (30) kalendarskih dana nakon što smo objavili obaveštenje o promenama na našem sajtu. Ove promene biće odmah efektivne za nove korisnike našeg sajta. Nastavak korišćenja našeg sajta nakon obaveštenja o takvim promenama ukazuje na vaše priznavanje takvih promena i saglasnost da budete vezani uslovima i odredbama takvih promena. Rešavanje sporova. Molimo vas da pažljivo pročitate ovaj Arbitražni sporazum. To je deo vašeg ugovora sa kompanijom i utiče na vaša prava. On sadrži postupke za OBAVEZNU OBUVEZNU ARBITRAŽU I ODUSTAJANJE OD TUŽBI U KOLEKTIVNOM POSTUPKU.

Vaša privatnost. Molimo vas da pročitate našu Politiku privatnosti.

Podaci o autorskim pravima/trgovačkim znakovima. Autorska prava ©. Sva prava zadržana. Svi zaštitni znakovi, logotipi i uslužni znakovi prikazani na sajtu su naša svojina ili svojina drugih trećih lica. Nije vam dozvoljeno da koristite ove znakove bez naše prethodne pisane saglasnosti ili saglasnosti takvog trećeg lica koje može posedovati ove znakove.

Kontakt informacije

Adresa: The One Apartment

Email: theoneapartmentfruskeresidence@gmail.com

Generisano korišćenjem generatora Uslova korišćenja.